BUMERANG TRANS

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY OSÓB I PACZEK

     PL-DE-NL-BEL

Classic

KUP BILET

KUP BILET

Regulamin RODO

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

 

1. Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

Administratorem danych jest BUMERANG Bartosz Brzozowski, Wiatrakowa 3, 64-030 Śmigiel. Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce kontakt.

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

• jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

• jeśli rezerwujesz bilety – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

• jeśli wysłałeś zapytanie ofertowe – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

• otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)

• profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

 

3. Okres przez który dane będą przetwarzane:

• rejestracja w systemie przejazdowym firmy BUMERANG Bartosz Brzozowski - do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych

• sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego

• rozpatrywanie reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji

• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

 

4. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym BUMERANG Bartosz Brzozowski,  jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wydarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie usługi przez BUMERANG Bartosz Brzozowski we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych).

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:

•  przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

• W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)-  pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Przepisy RODO obowiązują w Polsce od 25.05.2018 r.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Transport

PL-DE-NL-BEL

Transport

PL-DE-NL-BEL