BUMERANG TRANS

Classic

KUP BILET

KUP BILET

Regulamin przewozu

 

§1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Regulamin przewozu oraz rezerwacji w Bumerang-Trans zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki:

a) Dokonania rezerwacji za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.bumerang-trans.pl, zwanego dalej „Serwisem”,

b) Przewozu osób i rzeczy organizowanego i nadzorowanego przez Bumerang-Trans Bartosz Brzozowski z siedzibą przy ul. Wiatrakowa 3, 64-030 Śmigiel, NIP: 6981686967, Regon: 300955416 zwany w dalszej części Regulaminu „Bumerang-Trans”.

2. Wszelkie informacje dotyczące warunków korzystania z Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

§2

REZERWACJA

1. BUMERANG-TRANS zapewnia możliwość dokonania rezerwacji na przewóz osób i rzeczy:

a) za pośrednictwem Serwisu,

b) w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z BUMERANG-TRANS, za pośrednictwem systemu udostępnionego przez BUMERANG-TRANS,

c) w przypadku przewozów w obrębie danego kraju poza Polską (przejazd wewnętrzny) poprzez kontakt z BUMERANG-TRANS.

2. BUMERANG-TRANS zapewnia następujące formy płatności za bilety oraz opłat za przewóz osób i rzeczy:

a) za pośrednictwem płatności internetowych (link do dokonania płatności ważny jest 72 godziny od momentu dokonania rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana),

b) w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z BUMERANG-TRANS, za pośrednictwem przelewu bankowego (po dokonaniu płatności przelewem bankowym, należy przesłać potwierdzenie wpłaty w pliku PDF na adres e-mail kontakt@bumerang-trans.pl; potwierdzenie należy przesłać w ciągu 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji, po upływie tego czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana),

c) w przypadku Przejazdów Wewnętrznych za pośrednictwem przelewu bankowego (po dokonaniu płatności przelewem bankowym, należy przesłać potwierdzenie wpłaty w pliku PDF na adres e-mail kontakt@bumerang-trans.pl; potwierdzenie należy przesłać w ciągu 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji, po upływie tego czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana).

3. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się otrzymanie przez kupującego/pasażera potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail wskazany podczas procedury zakupu lub przy rejestracji konta w Serwisie. Potwierdzenie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu opłaty przez Bumerang-Trans. Czas zaksięgowania płatności jest zależny od terminów obsługi organizacji płatniczej/banku i może różnić się dla poszczególnych dostawców takich usług.

4. W przypadku chęci skorzystania z Przejazdu Wewnętrznego należy skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@bumerang-trans.pl w celu weryfikacji możliwości realizacji przewozu.

a) Po pozytywnej weryfikacji możliwości realizacji przewozu Przewoźnik informuje Klienta o cenie, miejscu i godzinie odjazdu oraz innych warunkach przewozu,

b) Warunkiem realizacji przewozu jest dokonanie zapłaty za rezerwację z góry, na rachunek bankowy wskazany przez BUMERANG-TRANS.

c) Do rezerwacji na Przejazdy Wewnętrzne mają zastosowanie reguły dotyczące anulowania rezerwacji wskazane w punkcie 10. poniżej.

5. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy przewozu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację bez uwag.

6. Potwierdzenie rezerwacji w formie elektronicznej jest przesyłane na adres e-mail kupującego i może być okazane kierowcy w formie elektronicznej lub w formie wydruku.

7. Potwierdzenie rezerwacji jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.

8. Rezerwacji dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca w pojeździe.

9. Ceny przejazdów i opłaty za przewóz rzeczy określone są w aktualnym cenniku znajdującym się w Serwisie.

10. Każdy Klient w trakcie rezerwacji na wyjazd może skorzystać z dodatkowej opcji w postaci dokupienia „Gwarancji anulacji”  w stałej kwocie w wysokości 19 zł lub 4,5 €. Wykupienie dodatkowej opcji gwarantuje Klientowi zwrot kosztów rezerwacji. Szczegóły zwrotu znajdują się w dalszej części niniejszego paragrafu.

11. Pasażer ma możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji za pośrednictwem  BOK “Biuro Obsługi Klienta” lub za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika w Serwisie na następujących warunkach:

11.A. W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie rezerwacji):

11.A.1. powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy

11.A.2. powyżej (lub równo) 24 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy

11.A.3. powyżej (lub równo) 24 godzin rezygnację terminu rezerwacji można zamienić na bilet OPEN

11.A.4. poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 95% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy

11.A.5. w przypadku niewykorzystania przez Pasażera rezerwacji (nie stawienia się Pasażera w miejscu odjazdu w terminie wskazanym w §4 ust.1)  BUMERANG-TRANS może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99% wartości ceny pierwotnej rezerwacji.

12. Rezerwacja  „OPEN”

a) rezygnację terminu rezerwacji można zamienić na rezerwację OPEN, do wykorzystania do 30 dni od daty rezygnacji pierwotnego wyjazdu lub możliwość przepisania go na nową konkretną datę wyjazdu,

b) za niewykorzystaną rezerwację „OPEN” nie przysługuje zwrot środków,

c) rezerwacja „OPEN” może być wykorzystana tylko przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na rezerwacji.  Nie można odstąpić rezerwacji „OPEN” osobie trzeciej.

13. W przypadku zmiany terminu wyjazdu (zmiana rezerwacji):

a) powyżej (lub równo) 72 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu możliwość zmiany terminu wyjazdu – bez dodatkowych kosztów (może wystąpić dopłata, jeżeli rezerwacja w zmienionym terminie będzie droższa),

b) poniżej 72 godzin ale powyżej (lub równo) 24h przed planowanym rozpoczęciem przewozu zmiana terminu jest możliwa i oznacza:

b1) pierwsza zmiana terminu rezerwacji jest bez opłat,

b2) druga zmiana terminu rezerwacji oznacza dopłatę w wysokości 10% pierwotnej ceny,

b3) trzecia zmiana terminu rezerwacji oznacza dopłatę w wysokości 50 % ceny pierwotnej rezerwacji

b4) każda kolejna zmiana terminu rezerwacji skutkuje wykupieniem pełnopłatnej rezerwacji.

14. W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie rezerwacji) GWARANCJA ANULACJI:

a) powyżej (lub równo) 12 godzin przed planowanym wyjazdem, dokonujemy zwrotu w wysokości 100% wartości rezerwacji,

b) poniżej 12 godzin przed planowanym wyjazdem dokonujemy zwrotu w wysokości 50% wartości rezerwacji, w tym przypadku chęć rezygnacji nie może nastąpić później niż 3 godziny przed planowanym wyjazdem,

c) w  przypadku niewykorzystania przez Pasażera rezerwacji (nie stawienia się Pasażera w miejscu odjazdu w terminie wskazanym w §4 ust.1)  BUMERANG-TRANS może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99%  wartości ceny pierwotnej rezerwacji.

15. Zmiana terminu wyjazdu przez pasażera w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem przewozu nie jest możliwa.

 

§3

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

1. BUMERANG-TRANS zastrzega sobie prawo do decyzji o wyborze pojazdu jakim będzie wykonywać przewóz.

2. Przejazd odbywać się będzie busem.

3. BUMERANG-TRANS gwarantuje realizację całej trasy przewozu jednym pojazdem.

4. Godziny planowanych przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie. Pasażer zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej zmianie wiadomością SMS, drogą e-mail bądź telefonicznie.

5. BUMERANG-TRANS zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy przejazdu.

6. Przewoźnik ma prawo powierzenia wykonania części lub całości przewozu podwykonawcom. W przypadku ustanowienia podwykonawców, Przewoźnik odpowiada za działanie bądź zaniechanie podwykonawców jak za działanie bądź zaniechanie własne, wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji przewozu.

7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej takich jak np.: zamknięcie granic, działanie żywiołów, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikających z nich dalszych skutków.

8. W przypadku wystąpienia opóźnienia przewozu o czas przekraczający 6 godzin pasażerowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 50% ceny biletu.

 

§4

PRZEWÓZ OSÓB

1. Pasażer zobowiązuje się przybyć w miejsce, z którego odjeżdża pojazd, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.

2. Czas oczekiwania Kierowcy na Klienta pod wskazanym adresem zamieszkania to maksymalnie 10 minut od momentu przyjazdu pojazdu.

3. Pasażer powinien zająć dowolne miejsce w pojeździe, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem.

4. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do wyżej wymienionych postanowień. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego,przystanków pośrednich i postojów na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego pojazdu. Brak obecności pasażera w chwili odjazdu traktowany jest jako rezygnacja z przejazdu.

5. Obsługa pojazdu i kierowcy BUMERANG-TRANS mogą wydawać wskazówki, uwagi oraz polecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe wykonywanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień Regulaminu.

6. Pasażerowie zobowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom osób, o których mowa w ustępie 6.

7. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, stacjach lub punktach wyznaczonych do tego przez kierowcę, po wcześniejszym upewnieniu się co do bezpieczeństwa zatrzymania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.

8. Pasażerowie są zobowiązani do zapinania pasów bezpieczeństwa.

9. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

10. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

a) podczas ruchu pojazdu,

b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

c) po sygnale kierowcy przewoźnika oznaczającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

11. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku, stacji lub miejscu do tego przeznaczonym na trasie:

a) gdy jest to wyznaczony przystanek lub stacja dla wysiadających,

b) gdy BUMERANG-TRANS zakończył obsługę przewozu danej trasy,

c) gdy  zachodzi  uzasadniona konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, na wyraźne polecenie obsługi pojazdu lub kierowcy.

12. W przypadku postoju na stacjach paliw, każdorazowo pasażer zobowiązany jest poinformować kierowcę o swoim oddaleniu się od pojazdu oraz powrócić do pojazdu w czasie określonym przez kierowcę.

13. Pasażer zobowiązany jest spełniać wszelkie wymagania dotyczące podróży, tj.ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy.

14. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak tych dokumentów. BUMERANG-TRANS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i/lub wizy wymaganych do przekroczenia granic.

15. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone BUMERANG-TRANS (w szczególności za zniszczenie wyposażenia pojazdu) i/lub innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

16. Pasażer, który zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz BUMERANG-TRANS kwoty stanowiącej równowartość kosztów koniecznych do całkowitego naprawienia szkody. Gdy następstwem działań lub zaniechań pasażera jest wyłączenie pojazdu z eksploatacji, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz BUMERANG-TRANS kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

17. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Na pokład naszego pojazdu nie będą zabierane osoby, których zachowanie wskazuje na wcześniejsze spożycie alkoholu.

18. Kierowca nie ma obowiązku przeprowadzenia badania alkomatem u Pasażera, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu. Kierowca nie ma również obowiązku wezwania policji lub dowiezienia Klienta na najbliższy posterunek policji w celu odbycia badania alkomatem.

19. W dobie panującej pandemii Covid-19 Przewoźnik-Kierowca wymaga od Pasażerów, zachowania wszelkich środków ostrożności i wprowadza wymóg, aby każdy Klient odbywał całą podróż w maseczce ochronnej na twarzy.

20. Przewoźnik-Kierowca będzie przestrzegać wymaganych obostrzeń Covid-19, stosując najwyższe standardy i zasady bezpieczeństwa w postaci mierzenia temperatury ciała oraz dezynfekcji dłoni wszystkim Pasażerom.

21. Kierowca ma prawo odmówić podróży Pasażerowi, który posiada objawy typu kaszel, katar lub podwyższona temperatura ciała.

22. Pasażer, którego jakiekolwiek zachowanie, w tym przestrzeganie obostrzeń nakładanych w związku z epidemią, stan nietrzeźwości, odurzenia lub brak higieny osobistej zakłóca komfort, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi pozostałych pasażerów zostanie niezwłocznie usunięty z pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym – bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów za dany przejazd.

23. Decyzję o usunięciu pasażera z pojazdu podejmuje kierowca. Pasażerowi usuniętemu z pojazdu ze względu na naruszanie Regulaminu nie przysługuje zwrot kosztów rezerwacji.

24. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte wspomnianym ubezpieczeniem.

 

§5

PRZEWÓZ DZIECI I OSÓB MAŁOLETNICH

1. Dzieci i osoby małoletnie poniżej12 roku życia mogą być przewożone na trasach krajowych i międzynarodowych wyłącznie, jeśli podczas podróży towarzyszy im osoba dorosła, która jest prawnym opiekunem lub posiada stosowne oświadczenie od opiekuna prawnego. Pobierz oświadczenie dla osoby niepełnoletniej, podróżującej z osobą niebędącą opiekunem prawnym TUTAJ.

2. Dzieci i osoby małoletnie, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów, uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy).

3. Małoletni pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie, pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien zostać wypełniony i podpisany w momencie odprawy biletowej, a następnie przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w pojeździe. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna, nie ponosi również odpowiedzialności, gdy znajdują się one poza pojazdem. Pobierz oświadczenie dla osoby niepełnoletniej, podróżującej bez opiekuna TUTAJ.

4. Dzieci poniżej 150 cm wzrostu są przewożone zgodnie z zasadami właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Klient zobowiązany jest do posiadania we własnym zakresie urządzenia przytrzymującego dziecko w pojeździe (fotelik, podkładka).

 

§6

PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

1. W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła. BUMERANG-TRANS nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych przepisów, również jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.

2. W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. Ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, iEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, paszport dla obywateli innych krajów.

3. Każdy pasażer, który podróżuje za granicę lub przyjeżdża z zagranicy, musi przed każdą podróżą okazać kierowcy lub pracownikowi obsługi ważny dowód tożsamości lub dokument potwierdzający jego tożsamość. Kierowca lub pracownik obsługi sprawdza pod kątem zgodności informacje zawarte w dokumencie tożsamości oraz bilet okazany przez pasażera.

4. BUMERANG-TRANS zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania na pokład pasażera, który nie może okazać wymaganych podróżą dokumentów, w  dokumentów tożsamości.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, BUMERANG-TRANS nie zwraca ceny rezerwacji ani nie wypłaca odszkodowania w innej formie.

6. Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

 

§7

PRZEWÓZ BAGAŻU

1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym lub miejscu przeznaczonym do przewozu powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób wskazany powyżej obciąża pasażera. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.

2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 40 kg. Bagażem podstawowym w szczególności może być: walizka, torba podróżna lub plecak.

3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem pasażera. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu przekazywanego do luku bagażowego lub do miejsca przeznaczonego do przewozu nie może przewyższyć 40 kg.

5. Bagaż podstawowy, przekraczający wskazane limity, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym lub miejscu do tego wyznaczonym oraz za dodatkową opłatą. Przyjmuje się, że odpłatna dodatkowa torba (nadbagaż) posiada maksymalną wagę do 20 kg.

6. BUMERANG-TRANS ma prawo odmówić zabrania bagażu jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.

7. Odpowiedzialność BUMERANG-TRANS za bagaż przewożony w lukach bagażowych lub w miejscu przeznaczonym do przewozu jest ograniczona do kwoty 150zł.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.

9. Zapomniane lub z innych powodów pozostawione przedmioty w pojeździe przewoźnika nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. Jeśli tak owe przedmioty zostają odnalezione przez obsługę pojazdu będą przechowywane przez BUMERANG-TRANS przez okres 7 dni od dnia dostarczenia ich do głównej siedziby firmy.

10. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w pojazdach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów w tym laptopów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych,dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

11. Wszelkie przedmioty wymienione w ustępie 10 muszą być przewożone w bagażu podręcznym pod wyłącznym nadzorem i odpowiedzialnością pasażera i na jego ryzyko.

 

§8

PRZEWÓZ RZECZY

1. BUMERANG-TRANS oferuje możliwość przewozu rzeczy (przewóz przesyłek trasą przewozu).

2. BUMERANG-TRANS nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających alkohol, papierosy i wyroby tytoniowe, gotówkę, papiery wartościowe itp., przedmioty wartościowe, broń i amunicję, artykuły szybko psujące się lub wymagające specjalnych warunków przewozu, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, towary chemicznie i biologicznie aktywne leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne rzeczy które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność i inne, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do odpowiedniego zabezpieczenia paczki przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem. BUMERANG-TRANS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wynikające z jej niewłaściwego zabezpieczenia.

4. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do podania dokładnych danych osoby, która dokona odbioru rzeczy w miejscu zakończenia przewozu. Dane powinny zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce nadania i odbioru przesyłki.

5. Przesyłki podlegające przewozowi przez BUMERANG-TRANS mogą mieć maksymalne wymiary 50cm/50cm/50cm(szerokość/wysokość/głębokość), a ich waga nie może przekraczać 15kg lub 30 kg zgodnie z cennikiem. Przesyłki niespełniające powyższych parametrów będą podlegały indywidualnej wycenie.

6. W uzasadnionych przypadkach kierowca jest uprawniony do otworzenia przesyłki i sprawdzenia czy nie zawiera ona rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia nadania przesyłki zawierającej rzeczy,których przewóz jest zabroniony, przesyłka zostanie zwrócona osobie zlecającej przewóz. Opłata za przewóz takiej przesyłki nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku braku dokonania odbioru przez adresata przesyłki, kierowca zostawia przesyłkę w pojeździe i zostanie ona zwrócona do BUMERANG-TRANS zgodnie z rozkładem jazdy danego pojazdu.

8. Odpowiedzialność BUMERANG-TRANS za zagubienie lub zniszczenie przewożonej rzeczy jest ograniczona do kwoty 150 zł.

9. Rzeczy nieodebrane nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością BUMERANG-TRANS, natomiast będą przechowywane przez BUMERANG-TRANS przez okres 7 dni od momentu dostarczenia ich do głównej siedziby biura.

10. Osoba zlecająca przewóz rzeczy ma możliwość zmiany lub anulowania zlecenia przewozu rzeczy za pośrednictwem  BOK “Biuro Obsługi Klienta” na następujących warunkach:

a) powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty,pozostałą kwotę zwracamy,

b) powyżej (lub równo) 24 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy,

c) powyżej (lub równo) 24 godzin rezygnację terminu rezerwacji można zamienić na rezerwację OPEN,

d) poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 95% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy.

 

§9

PRZEWÓZ ZWIERZĄT

1.Nie przewozimy zwierząt.

 

§10

SKARGI I REKLAMACJE

1. Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres BUMERANG-TRANS Bartosz Brzozowski ul. Wiatrakowa 3, 64-030 Śmigiel listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: kontakt@bumerang-trans.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie nie później niż w ciągu 1 roku od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (np. zrealizowania przewozu).

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko oraz adres pasażera,

b) uzasadnienie reklamacji,

c) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),

d) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności.

d) podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.

3. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji lub jego kopię (skan).

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego lub zagubionego bagażu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uszkodzonego lub zagubionego bagażu przez obsługę pojazdu na bilecie pasażera lub w odrębnym dokumencie.

5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w ust 2-4powyżej, Przewoźnik wezwie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

6. Biuro Obsługi Klienta Przewoźnika rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.

7. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje dotyczące zwrotów kosztów będą realizowane przez dział księgowości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta decyzji.

8. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

ul. Wiatrakowa 3

64-030 Śmigiel

NIP: 6981686967

REGON: 300955416

tel. +48 609 657318

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY OSÓB I PACZEK

     PL-DE-NL-BEL

Transport

PL-DE-NL-BEL

Transport

PL-DE-NL-BEL